NHÂN SỰ KHOA KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ MÔI TRƯỜNG

Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
TS. Trần Thị Như Trang
Trưởng khoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
TS. Võ Thị Diệu Hiền
Phó khoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
ThS. Nguyễn Thị Vân Linh
Trưởng bộ môn Công nghệ thực phẩm
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
TS. Nguyễn Thành Nho
Trưởng bộ môn Quản lý tài nguyên và Môi trường
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
ThS. Đỗ Đình Nhật
Trưởng bộ môn Thực hành
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
ThS. Nguyễn Đình Phúc
Trưởng bộ môn Công nghệ kỹ thuật hóa học
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường

Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
ThS. Trần Ngọc Quỳnh Phương
Thư ký
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
Cô Phan Huỳnh Như Ngọc
Giáo vụ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
KS. Trương Thanh Hiền
Kỹ thuật viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
KS. Nguyễn Lệ Tú Uyên
Nhân viên nghiên cứu khoa học
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
KS. Nguyễn Thị Minh Một
Nhân viên phòng Thí nghiệm
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
KS. Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Nhân viên phòng Thí nghiệm
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
KS. Phạm Ngọc Tú
Nhân viên phòng Thí nghiệm
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường

Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
TS. Triệu Quốc An
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
ThS. Triệu Tuấn Anh
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
KS. Phạm Hoàng Danh
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
ThS. Nguyễn Hồng Khôi Nguyên
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
ThS. Phan Thị Kiều Linh
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
TS. Võ Thị Diệu Hiền
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
ThS. Đặng Thanh Thúy
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
ThS. Đỗ Thị Thao
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
ThS. Lê Nguyên
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
ThS. Lương Quang Tưởng
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
ThS. Nguyễn Công Hậu
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
ThS. Trần Bùi Phúc
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Chi tiết
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường