Nhân sự khoa

AllBan chủ nhiệm KhoaGiảng viênNhân sự Khoa

TS. Trần Thị Như Trang

Trưởng khoa

TS. Trần Thị Như Trang

Trưởng khoa

TS. Võ Thị Diệu Hiền

Phó khoa

TS. Võ Thị Diệu Hiền

Phó khoa

Mail: vtdhien@ntt.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Vân Linh

Trưởng bộ môn Công nghệ thực phẩm

ThS. Nguyễn Thị Vân Linh

Trưởng bộ môn Công nghệ thực phẩm

TS. Nguyễn Thành Nho

Trưởng bộ môn Quản lý tài nguyên và Môi trường

TS. Nguyễn Thành Nho

Trưởng bộ môn Quản lý tài nguyên và Môi trường

ThS. Đỗ Đình Nhật

Trưởng bộ môn Thực hành

ThS. Đỗ Đình Nhật

Trưởng bộ môn Thực hành

ThS. Nguyễn Đình Phúc

Trưởng Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

ThS. Nguyễn Đình Phúc

Trưởng Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Nguyễn Lê Thanh Nhi

Thư ký

Nguyễn Lê Thanh Nhi

Thư ký

TS. Triệu Quốc An

Giảng viên - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

TS. Triệu Quốc An

Giảng viên - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Email: tqan@ntt.edu.vn

ThS. Phạm Hoàng Danh

Giảng viên - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

ThS. Phạm Hoàng Danh

Giảng viên - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

ThS. Nguyễn Hồng Khôi Nguyên

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

ThS. Nguyễn Hồng Khôi Nguyên

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Giảng viên - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Giảng viên - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

ThS. Đặng Thanh Thủy

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

ThS. Đặng Thanh Thủy

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Email: dtthuy@ntt.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Email: dungntt@ntt.edu.vn

TS. Đỗ Minh Huy

Giảng viên kiêm Chuyên viên Nghiên cứu - Ngành Công nghệ Thực phẩm

TS. Đỗ Minh Huy

Giảng viên kiêm Chuyên viên Nghiên cứu - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Email: dmhuy@ntt.edu.vn

ThS. Nguyễn Công Hậu

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

ThS. Nguyễn Công Hậu

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

E-mail: nchau@ntt.edu.vn; conghau.nguyen.0911@gmail.com. Số điện thoại: (+84) 988 979 282

ThS. Phan Thị Kiều Linh

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

ThS. Phan Thị Kiều Linh

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Email: ptklinh@ntt.edu.vn Số điện thoại: (+84) 979 103 305

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: nthnhung@ntt.edu.vn. Số điện thoại: +84(0)888888240

ThS. Trần Bùi Phúc

Giảng viên - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

ThS. Trần Bùi Phúc

Giảng viên - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Email: tbphuc@ntt.edu.vn Số điện thoại: (+84) 919170387

TS. Nguyễn Kiều Lan Phương

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

TS. Nguyễn Kiều Lan Phương

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: nklphuong@ntt.edu.vn. Số điện thoại: (+84) 939 490 898

ThS. Nguyễn Tân Xuân Tùng

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

ThS. Nguyễn Tân Xuân Tùng

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: ntxtung@ntt.edu.vn. SĐT: (+84) 356678777

TS. Trần Thị Tường Vi

Giảng viên - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

TS. Trần Thị Tường Vi

Giảng viên - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Email: tttvi@ntt.edu.vn. Số điện thoại: (+84) 777 680 826

KS. Lê Thị Ngọc Châu

Kỹ thuật viên

KS. Lê Thị Ngọc Châu

Kỹ thuật viên

Email: ltnchau@ntt.edu.vn. SĐT: (+84) 842844718

CN. Lê Thị Anh Đào

Nhân viên PTN và Kỹ thuật viên

CN. Lê Thị Anh Đào

Nhân viên PTN và Kỹ thuật viên

E-mail: ltadao@ntt.edu.vn. Số điện thoại: (+84) 988081220

TS. Nguyễn Đình Đức

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

TS. Nguyễn Đình Đức

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: ndduc@ntt.edu.vn

Trần Thị Hà

Giáo vụ khoa

Trần Thị Hà

Giáo vụ khoa

Email: Hatt@ntt.edu.vn. Số điện thoại: (+84) 979251761

TS. Hồ Hữu Lộc

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

TS. Hồ Hữu Lộc

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: hhloc@ntt.edu.vn

ThS. Nguyễn Như Ngọc

Giảng viên tập sự - Ngành Công nghệ Thực phẩm

ThS. Nguyễn Như Ngọc

Giảng viên tập sự - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Email: nnngoc@ntt.edu.vn. Số điện thoại: (+84) 944739588

ThS. Lương Quang Tưởng

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

ThS. Lương Quang Tưởng

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: lqtuong@ntt.edu.vn

KS. Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Nhân viên Phòng Thí nghiệm

KS. Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Nhân viên Phòng Thí nghiệm

Email: ntntram@ntt.edu.vn. Số điện thoại: (+84) 984979379

KS. Phạm Ngọc Tú

Nhân viên phòng thí nghiệm

KS. Phạm Ngọc Tú

Nhân viên phòng thí nghiệm

Email: pntu@ntt.edu.vn . Số điện thoại: (+84) 909821656

CN. Thái Huỳnh Thực

Kỹ thuật viên

CN. Thái Huỳnh Thực

Kỹ thuật viên

Email: ththuc@ntt.edu.vn. Số điện thoại: (+84) 869127847

ThS. Lê Thị Hồng Diệp

ThS. Lê Thị Hồng Diệp

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

ThS. Lê Thị Hồng Diệp

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: lthdiep@ntt.edu.vn. Số điện thoại: (+84) 968600890

ThS. Nguyễn Quốc Duy

ThS. Nguyễn Quốc Duy

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

ThS. Nguyễn Quốc Duy

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Email: nqduy@ntt.edu.vn. Số điện thoại: (+84) 909682802

ThS. Lê Nguyễn

ThS. Lê Nguyễn

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

ThS. Lê Nguyễn

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: lnguyen@ntt.edu.vn, Số điện thoại: (+84) 989575058

TS. Lê Thái Hoàng

Giảng viên kiêm Chuyên viên Nghiên cứu - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

TS. Lê Thái Hoàng

Giảng viên kiêm Chuyên viên Nghiên cứu - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: lthoang@ntt.edu.vn. Số điện thoại: (+84) 909831182

TS. Vũ Thị Kim Ngọc

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

TS. Vũ Thị Kim Ngọc

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Email: vtkngoc@ntt.edu.vn. Số điện thoại: (+84) 0908668030