SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ HỌC THUẬT SINH VIÊN THÁNG 3/2024 – VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Vào thứ sáu ngày 22/3/2024, Câu lạc bộ học thuật sinh viên đã được tổ chức định kỳ hằng tháng tiếp tục với chủ đề “Kỹ năng tìm kiếm và đọc bài báo khoa học” – phần 2: Đọc hiểu, phân tích bài báo khoa học và thiết kế thí nghiệm.

Nội dung buổi sinh hoạt lần thứ 2 trong năm đã cung cấp cho sinh viên (SV) thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá học (CNKTHH) các khoá 2020, 2021, 2022 và 2023 các kiến thức nền tảng về bố trí thí nghiệm. Nội dung này đặc biệt quan trọng cho sinh viên ngành CNKTHH vì các kiến thức và kỹ năng này không được trang bị trong các học phần trong chương trình đào tạo. Hơn nữa, thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu là những kiến thức và kỹ năng không thể thiếu cho SV trong quá trình nghiên cứu các đề tài cũng như những công việc chuyên môn sau khi SV tốt nghiệp

Dự kiến những buổi tiếp theo bao gồm các nội dung sau: Thiết kế Thí nghiệm, Xử lý Số liệu, Trình bày Số liệu và Nhận xét Số liệu.  Chủ đề sinh hoạt của Câu lạc bộ sẽ được sắp xếp dựa trên tiến độ thực hiện đề tài của các SV cùng với Giảng viên hướng dẫn. Việc gắn kết hoạt động của Câu lạc bộ với những nội dung nghiên cứu của sẽ hỗ trợ SV vượt qua những trở ngại trong quá trình giải quyết các vấn đề đòi hỏi tính mới, sức sáng tạo, và khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Hiện tại, SV tham gia Câu lạc bộ đã và đang được Giảng viên hướng dẫn giao những đề tài rất cụ thể và thiết thực, với 16 đề tài liên quan đến các lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm, CNKTHH, và Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Kết quả và Sản phẩm của những đề tài này sẽ được các giảng viên định hướng tham gia các cuộc thi và hoạt động về Nghiên cứu Khoa học và Đổi mới Sáng tạo như: giải thưởng Euréka, giải thưởng SV Nghiên cứu khoa học cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước…

Call Now