Hợp tác Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Sài Gòn Food

Hỗ trợ SV thực hành, thực tập và cơ hội việc làm.

Đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ và phát triển thương hiệu.

Ngày ký kết: 18/11/2017

Website: https://sgfoods.com.vn/

Công ty cổ phần Thảo dược Zennatural

Hỗ trợ SV thực hành, thực tập và cơ hội việc làm.

Đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ và phát triển thương hiệu.

Ngày ký kết: 6/11/2019

Công ty cổ phần Elitesgroup

Hỗ trợ SV thực hành, thực tập và cơ hội việc làm.

Đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ và phát triển thương hiệu.

Ngày ký kết: 18/2/2020

Công ty cổ phần WARRANTEK

Hỗ trợ SV thực hành, thực tập và cơ hội việc làm.

Đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ và phát triển thương hiệu.

Ngày ký kết: 16/9/2020

Website: https://warrantek.vn/

Công ty TNHH Hiệp Thành

Hỗ trợ SV thực hành, thực tập và cơ hội việc làm.

Đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ và phát triển thương hiệu.

Ngày ký kết: 25/3/2021

Website: https://hiepthanhgroup.vn/