AllBan lãnh đạoGiảng viên cơ hữuGiảng viên thỉnh giảngGiảng viên doanh nhânNhân viên

PGS. TSKH. Phùng Chí Sỹ

Viện trưởng

Email: pcsy@ntt.edu.vn

PGS. TS. Bạch Long Giang

Phó Viện trưởng

Email: blgiang@ntt.edu.vn

TS. Võ Nguyễn Đại Việt

Phó Viện trưởng

Email: vndviet@ntt.edu.vn

TS. Nguyễn Duy Trinh

Phó Viện trưởng

Email: ndtrinh@ntt.edu.vn

TS. Trần Thị Như Trang

Trưởng ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Email: ttntrang@ntt.edu.vn

TS. Võ Thị Diệu Hiền

Trưởng ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: vtdhien@ntt.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Vân Linh

Trưởng ngành Công nghệ Thực phẩm

Email: ntvlinh@ntt.edu.vn

PGS. TS. Nguyễn Thành Nho

Trưởng Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: ntnho@ntt.edu.vn

TS. Trần Thị Tường Vi

Quyền Trưởng bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Email: tttvi@ntt.edu.vn

ThS. Đặng Thanh Thủy

Quyền Trưởng bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Email: dtthuy@ntt.edu.vn

ThS. Đỗ Đình Nhật

Trưởng Bộ môn Thực hành

Email: ddnhat@ntt.edu.vn

ThS. Nguyễn Hồng Khôi Nguyên

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Email: nhknguyen@ntt.edu.vn

ThS. Nguyễn Quốc Duy

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Email: nqduy@ntt.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Email: dungntt@ntt.edu.vn

TS. Vũ Thị Kim Ngọc

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Email: vtkngoc@ntt.edu.vn

ThS. Nguyễn Như Ngọc

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Email: nnngoc@ntt.edu.vn

ThS. Nguyễn Mạnh Ngọc Bảo

Giảng viên tập sự - Ngành Công nghệ Thực phẩm

Email: nmnbao@ntt.edu.vn

ThS. Nguyễn Công Hậu

Giảng viên - Ngành Công nghệ Thực phẩm

E-mail: nchau@ntt.edu.vn

ThS. Nguyễn Đình Phúc

Giảng viên - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Email: ndphuc@ntt.edu.vn

ThS. Phạm Hoàng Danh

Giảng viên - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Email: phdanh@ntt.edu.vn

TS. Triệu Quốc An

Giảng viên - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Email: tqan@ntt.edu.vn

ThS. Trần Bùi Phúc

Giảng viên - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Email: tbphuc@ntt.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Giảng viên - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Email: ntnlan@ntt.edu.vn

PGS. TS. Lê Thái Hoàng

Giảng viên kiêm Chuyên viên nghiên cứu - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: lthoang@ntt.edu.vn

TS. Nguyễn Kiều Lan Phương

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: nklphuong@ntt.edu.vn

TS. Hồ Hữu Lộc

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: hhloc@ntt.edu.vn

TS. Nguyễn Đình Đức

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: ndduc@ntt.edu.vn

TS. Lương Quang Tưởng

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: lqtuong@ntt.edu.vn

TS. Trà Văn Tung

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: tvtung@ntt.edu.vn

TS. Cô Thị Kính

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: lthoang@ntt.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: nthnhung@ntt.edu.vn

ThS. Lê Nguyễn

Giảng viên - Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Email: lnguyen@ntt.edu.vn

Trần Thị Hà

Giáo vụ

Email: hatt@ntt.edu.vn

Nguyễn Lê Thanh Nhi

Thư ký

Email: nltnhi@ntt.edu.vn

KS. Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Nhân viên phòng thí nghiệm

Email: ntntram@ntt.edu.vn

ThS. Lê Quang Huy

Kỹ thuật viên

Email: lqhuy@ntt.edu.vn

ThS. Lê Thị Ngọc Châu

Kỹ thuật viên

Email: ltnchau@ntt.edu.vn

KS. Huỳnh Quốc Trung

Nhân viên phòng thí nghiệm

Email: hqtrung@ntt.edu.vn

KS. Nguyễn Trần Phong

Nhân viên phòng thí nghiệm

Email: ntphong@ntt.edu.vn

PGS. TS. Đào Thanh Sơn

PGS. TS. Đào Thanh Sơn

Giảng viên thỉnh giảng - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM

Email: dao.son@hcmut.edu.vn

ThS. Nguyễn Uy Thứ

ThS. Nguyễn Uy Thứ

Giảng viên doanh nhân - Phó Giám đốc - Công ty TNHH Trà Vinh Farm

Email: nguyenuythu1984@gmail.com

TS. Nguyễn Duy Bình

TS. Nguyễn Duy Bình

Giảng viên doanh nhân - Phó chánh văn phòng - Văn phòng Biến đổi Khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Email: nguyeduybinh@gmail.com

ThS. Huỳnh Tấn Đạt

ThS. Huỳnh Tấn Đạt

Giảng viên doanh nhân - Giám đốc - Công ty TNHH MTV Công nghệ Môi trường Lê Huỳnh

Email: moitruonglehuynh84@gmail.com

ThS. Trương Bình Nguyên

ThS. Trương Bình Nguyên

Giảng viên doanh nhân - Quản lý kinh doanh - Công ty Cổ phần Long Đỉnh

Email: binhnguyentruong@yahoo.com

KS. Nguyễn Thành Hưng

KS. Nguyễn Thành Hưng

Giảng viên doanh nhân - Trưởng phòng QC - Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bình Khánh

Email: hungthanhnguyen2109@gmail.com

CN. Hồ Thành Ngư

CN. Hồ Thành Ngư

Giảng viên doanh nhân - Giám đốc sản xuất - Công ty TNHH Ri Ta Võ

Email: nguht.dhpmd12@gmail.com

CN. Trần Thị Hiền Minh

CN. Trần Thị Hiền Minh

Giảng viên thỉnh giảng - Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hiền Minh

Email: hienminh74@gmail.com

TS. Phạm Thanh Lưu

TS. Phạm Thanh Lưu

Giảng viên thỉnh giảng - Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Email: thanhluupham@gmail.com

TS. Trần Đức Dũng

TS. Trần Đức Dũng

Giảng viên thỉnh giảng - Trung tâm Quản lý Nước và Biến đổi Khí hậu, Đại học Quốc gia TP.HCM

Email: dungtranducvn@gmail.com

PGS. TS. Bùi Xuân Thành

PGS. TS. Bùi Xuân Thành

Giảng viên thỉnh giảng - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM

Email: bxthanh@hcmut.edu.vn

TS. Lê Hoàng Anh

TS. Lê Hoàng Anh

Giảng viên thỉnh giảng - Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM

Email: lehoanganh.mt@gmail.com

TS. Đỗ Thị Thu Huyền

TS. Đỗ Thị Thu Huyền

Giảng viên thỉnh giảng - Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP.HCM

Email: thuhuyen@hcmier.edu.vn

CN. Trịnh Thị Hồng Phương

CN. Trịnh Thị Hồng Phương

Giảng viên thỉnh giảng - Công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam

Email: trinh_phuong_r@yahoo.com