Phòng Chế biến Thực phẩm
Phòng Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Thực phẩm
Phòng Sản xuất Thực nghiệm
Phòng Phân tích Cảm quan
PTN Vi sinh
PTN Quá trình và Thiết bị
PTN Đại cương 1
PTN Đại cương 2
PTN Môi trường